[Reading] ➷ Let Nancija Konratata By Predrag Raos – Agedanna.info

Let Nancija Konratata Let Nancija Konratata Raosov Je Prvi Fantasy Na Kojem Je Radio Preko Trideset Godina Koliko Otprilike Traje I Hod Njegova Junaka Prema Svjetlosti Kroz Drevni Sveti Spis, Kroz Epsku Pjesmu U Prozi, Korak Po Korak Do Uzleta Prema Bogu Etiri Knjige Proroka Nancija Etiri Su Koraka Oslobo Enja Od Ljudskog, Etiri Koraka Prema Onom Koji Je Izvor Svih Sloboda U Jednom Dalekom Svijetu, Na Jednom Dalekom Planetu, Pod Istim Bogom Kojeg Slavi Sve Stvorenje Svih Galakti Kih SkupovaKnjiga Bojevaknjiga Je O SvijetuKnjiga Susretaknjiga Je O LjudimaKnjiga Vatreknjiga Je O SpoznajiKnjiga Beskona Ne Svjetlostiknjiga Je O Bogu Pro itao sam LET NANCIJA KONRATATA Predraga Raosa, roman kog je sam izdava definisao kao fantasy i koji je potom osvojio nagradu SFERA Ja nisam neki naro it stru njak za fantasy pa samim tim ne bih da se decidirano izra avam, ali verujem da e mnogi ljubitelji fantasyja odbiti da ovo delo ubroje pod tu odrednicu.LET NANCIJA KONRATATA to se mene ti e ima mnogo vi e mesta u knji evnosti glavnog toka, u visokoj knji evnosti nego u anru Raos kao pisac fantastike, pre svega SFa, svakako spada u anrovsku scenu pa ovu anrovsku odrednicu vidim pre svega kao lukrativnu odluku izdava a ne bi li ovaj roman pribli io Raosovoj projektovanoj publici Isto tako, ne mislim da mu je SFERA nepravedno dodeljena jer je roman izvanredan.LET NANCIJA KONRATATA je sme ten u svet koji nikada nije postojao, koji u sebi kombinuje anti ke i medievisti ke elemente, i ima svoja pravila kojih se autor dr i, i na tom nivou li i na fantasy Me utim, sam zaplet romana ne sadr i elemente magije, i ono to u njemu mo emo videti kao fantastiku vi e je u domenu civilizacijskog nivoa junaka i njegove percepcije stvarnosti.Raos je naveo roman VERTIKALA kao po etak devetoknji ja a LET NANCIJA KONRATATA je druga knjiga u njemu Objedinjuje ih tema uspinjanja prema bogu Dok je VERTIKALA u potpuosti SF roman, ali LET NANCIJA KONRATATA je ne to potpuno drugo Raos preuzima re nik i formu svete knjige, uklju uju i u to elemente starovekovnog epa i sve to briljantno realizuje i stilski i jezi ki.Otud LET NANCIJA KONRATATA zaista nema nekih su tinskih svojstava fantasy romana u pogledu zapleta Uprkos tome to svakako ovo nije sveta knjiga jer reprezentuje religiju koja ne postoji, u svetu koji nikada nije postojao, njene psiholo ke i filozofsko sociolo ke pretenzije zalaze u okvire visoke knji evnosti I upravo je u pogledu izraza klju ni adut ovog romana pored vi eslojnosti njegova literarnost.Stil koji pokazuje Raos u ovoj knjizi je nesvakida nji i umnogome nadilazi elemente strukture poput zapleta, to ne zna i da je zaplet slab, me utim sasvim sigurno toliki akcenat na stilu, na re niku, na gotovo hipnoti koj polemi nosti svojstvenoj svetim tekstovima, ovaj rukopis neumitno udaljava od anra, pa samim tim i fantasyja.U najboljem slu aju, LET NANCIJA KONRATATA mo emo posmatrati kao anrovski eksperiment No, u okolnostima Raosove izop tenosti iz glavnog toka, anrovska percepcija knjige je ipak bila korisna jer mu je donela jednu nagradu, i samim tim koliko toliko ukazala na ovaj roman koji e verovatno ostati kao jedno od njegovih klju nih dela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *