[EPUB] ✹ Črna mati zemla ✾ Kristian Novak – Agedanna.info

Črna mati zemla Neosporan spisateljski talent i odli na koncepcija romana su dvije stvari koje bi svakako izdvojila kao nekakve klju ne dojmove nakon itanja Jasno mi je za to je ovaj roman tako visoko ocjenjen ovdje na goodreads u to se ti e kvalitete ovoga djela, op enito se sla em u mi ljenjima s ve inom ocjenjiva a doista se, na puno na ina, radi o sjajnim ostvarenju Dopala mi se suptilna upletenost mitolo kih elemenata koji su me pomalo podsjetili na roman Ulica nevjernih ena Milane Vukovi Runji Dijalozi pisani me imurskim govorom to jest zagorsko me imurskim dijalektom su lako razumljivi i djeluju prirodno, a nisu nimalo odudarali od baze teksta koja je pisana standardom Roman propituje zanimljiva psiholo ka pitanja na dosta dubok na in Na lo se u njemu i simpati noga humora, posebno mi se svidio na in na koji je dijete esto tuma ilo odnose odraslih pa i politi ke povijesne prilike u selu Pojedine smije ne anegdote bile su vi e nego dobrodo le No, osobno imam neke zamjerke na ovaj roman.Sam roman mi je previ e mra an i groteskan Ne zamjeram mu bavljenje onim ime se bavi, dapa e, mislim da je sama radnja a i glavni lik dobro osmi ljanja Po samoj prirodi roman bi i trebao biti pomalo te ak Gubitak roditelja koji vodi u traume izoliranosti jednoga djeteta je svakako ozbiljna tema i mislim da joj je autor u ve ini teksta dobro pristupio Svejedno, na puno mjesta sam imala osje aj da je pretjerao Opisi nasilja su nepotrebno dugi i mu ni, te mi se inilo da smetaju samom ritmu i stilu romana Shva am da su elementi u asa, strave i horora dio ovoga romana, no opisi su svejedno bili nepotrebno dugi i detaljni, u toj mjeri da su prijetili sasvim oteti pa nju od same radnje Isto vrijedi i za pornografske opise Mislim da je ta mje avina pornografskog i grotesknoga na neke trenutke sasvim zasjenila ina e izvrstan psiholo ki prikaz sredine i likova Jednostavno, imala sam osje aj da je nepotrebno, a na nekim mjestima pomalo i bolesno, ulaziti u tolike mu ne detalje Jednostavno ne vidim knji evno opravdanje za postojanje tolikih opisa te vrste, barem ne u tolikoj mjeri i smatram da roman ni ta ne bi izgubio bez njih Atmosfera straha i izolacija sasvim je dobro opisana i do arana i osobno mislim da joj nisu trebali jeftini trikovi dostojni tre erazrednoga filma strave i u asa Moglo je i bez toga Pri tome nikako ne mislim da je stra ne ili pornografske opise trebalo potpuno isklju iti, samo su na nekim mjestima trebali biti kra i Sveukupno, roman je doista izvrsno napisan, no ima jo nekoliko stvari koje su mi zasmetale Prvi dio romana mi se u retrospektivi ini pretjerano dugim Skoro sam izgubila motivaciju za itanje na samom po etku, a i romanti na ljubavna pri a mi nije bila pretjerano zanimljiva Shva am njenu funkciju kao pokreta a radnje, ali kao da joj je ne to nedostajalo neki epilog koji bi imao vi e smisla No, moram napomenuti da mi se svi a kako je pisac dosta toga dao naslutiti na samom po etku jer je to na kraju stvorilo dojam zaokru ene pri e pa ak i taj pomalo sladunjavi kraj u inilo vi e iako ne i potpuno vjerodostojnim Neujedna enost To je jedna od mojih glavnih zamjerki Neujedna enost ritma Sredi nji i krajnji dio romana nisu najbolje povezani Srednji dio romana je odli an, iako u samom prikazu djeteta protagonista ima nekoliko nelogi nosti Jasno je da je gubitak roditelja te ko stanje, ali prijelaz iz zbunjenosti djeteta Matije i neprihva anja koje je odli no prepri ano u stanje u kojem kolje koko i i ni ega se ne sje a je previ e naglo i neuvjerljivo Ne vidim kako je takvo dugo i duboko ukorijenjeno, a posve neuroti no i izofreno pona anje moglo tako naglo nestati, pri tome mislim i na epizodu preseljenja i na epizodu nakon lutanja u umi Shva am da je Matija sve to potisnuo i mislim da je na in na koji su njegovi kasniji problemi prikazani dosta logi an u odrasloj dobi javljaju se sve te neke manifestacije unutarnjih demona s kojima se nikad prije nije uspio suo iti, ali mi se ipak inilo da je na nekim mjestima u prikazu djeteta Matije pisac oti ao predaleko Nadalje, Matijina nagla lucidnost nakon amputacije dva prsta ni im nije posve pokrepljena Od toga trenutka ini se pomalo hladan U svakom slu aju, ini mi se da je tu bilo dosta nelogi nosti i naglih prijelaza Mislim da se ista pri a mogla ispri ati i bez nepotrebne dramatike na nekim mjestima U ve ini slu ajeva je opis Matijinih misli kao djeteta imao smisla, ali neke stvari koje Matija misli ili radi i u odrasloj i u dje joj dobi je ipak te ko opravdati pa i shvatiti Matija kao pojedinac mi se jo uvijek ini kao netko tko ne to skriva Me utim, mo da se to mo e re i za sve nas Ovaj roman postavlja niz zanimljivih pitanja Ta promi ljanja pouzdanosti sje anja, a i utjecaja kolektiva na privatno i obrnuto su mi bila jako zanimljiva Kada Matija prisje aju i se misli jasno mi je kako je to izgledalo drugima a u isto vrijeme obja njava kako se sam osje ao i to ga je kao djeteta navelo na neke oblike pona anje sve je to nadasve dobro opisano, a i poti e na razmi ljanje Taj osje aj izolacije, tako prisutan u ovom romanu, je zapravo sjajno obra en Mo emo li zaista znati to se krije u drugima Koliko esto krivo tuma imo ne ije radnje U ovom romanu ima i tragedije koja se ini sasvim prisna i vjerodostojna S nekim problemima u odnosu pojedinca i zajednice se lako poistovjetiti Ljudi uvijek tra e nekoga za okriviti Ta pitanja ljudske psihologije su sjajno uklju ena u tkivo romana i ao mi je to su na nekim mjestima ostala pomalo postrani i nisu dobila vi e prostora Tema pedofilije mi se ini uba ena samo radi ok efekte, ne uklapa se potpuno u radnju, nekako je previ e naglo uba ena i nestala, ne to kao u filmu Sve enikova djeca Kada se uvodi neka takva ozbiljna tema, smatram da bi joj trebalo pristupiti s barem malo vi e pa nje, ovako ispada da se radi o nekom triku kojim e se roman staviti u kategoriju posebno ozbiljnoga Mo da se varam, ali ta cijela epizoda mi se ini pomalo prepisana iz Goni a zmajeva Mo da se toj epizodi moglo i malo bolje pristupiti, u inila mi se u nekim dijelovima malo i karikiranom No, u samom kontekstu same pri e ne mogu re i da nema smisla Mo da je se mo e gledati i kao nekakvo upozorenje Ne mislim da ju je trebalo izostaviti, ali mo da joj pristupiti malo druga ije rna Mati Zemlja ima odli nih kvaliteta Sam prikaz sela je vrhunski napisan, a svi a mi se kako se sudbine pojedinih likova saznaju kroz pri e imaginarnih prijatelja dje aka Matije koji su dosta zanimljivi te se zapravo mijenjaju kako dje ak odrasta taj dio stvarno ima smisla To ujedno postavlja i pitanje je li se radi o sje anju samoga Matije Je li on uhodio te ljude Ili on kao odrasla osoba sam razrje ava misteriju epidemije samoubojstava O ve ini likova iz samoga sela sam htjela znati vi e i nekako mi je taj dio romana koji je fokusiran na samoubojstva bio i kratak iako zapravo i nije, ve se vi e radi o nekom dojmu Atmosfera straha je svakako dobro prenesena i te kolektivne psihoze opisane su ve inom bez pretjerivanja Protagonist romana mi je ostao pomalo nejasan, a ak ni autobiografski elementi nisu mu uspjeli udahnuti ivot i toplinu Sam kraj je nezadovoljavaju i i ini mi se pomalo nepotrebno sladunjav Kao neki zaklju ak, rekla bi da se radi o romanu zavidne dubine, kojem su jedini nedostaci pretjerana nepotrebna grotesknost, te neujedna enost ritma i stila. Bi u slobodan da ka em da ovo nije samo jedan od najboljih ju noslovenskih romana koje sam pro itao, ve jedan od najboljih romana ikad Njegov na in obrade teme, lako a kojom rukuje razli itim stilovima, od dokumentarnog do dijalekatskog, originalnost u pristupu, ma sve me odu evljava Nije da roman nema mana, ali sve to bih mogao da mu prigovorim je minorno naspram veli ine koju je stvorio. Za Prvi Roman Kristiana Novaka Obje Eni Je, Stjecajem Nesretnih Okolnosti, Malo Tko Uo Za Novakov Drugi Roman Rna Mati Zemla, Kulturniji Ovjek Si Vrlo Skoro Ne E Smjeti Dopustiti Re I Da Nije, Barem, Uo Rna Mati Zemla Je, Naprosto, Velik I Nezaobilazan Roman Koji Pokazuje Rasko Talenta I Umije A Autora Koji E, Nastavi Li Pisati, Postati Jedan Od Najzna Ajnijih Suvremenih Doma Ih AutoraU Nekoj Budu Oj Povijesti Hrvatske Knji Evnosti Pisat E Da Je Novak Vratio Me Imurje U Mentalnu Mapu I Izveo Ga, Zajedno S Ruralnim Kajkavskim, Nakon Dugog, Nezaslu Enog Tavorenja U Dijalekatskom Getu, Na Nacionalnu Knji Evnu Scenu No, Ovaj Roman Nije Pisan Na Kajkavskom Nego Na Standardu, A Jezi No Raslojavanje S Nekoliko Varijanti Kajkavskog I Osobenja Kim Idiolektima Ide Ruku Pod Ruku S Nijansiranjem Palete Boja Koja Likove Ini Ivotnima A Nijanse Nipo To Nisu Samo Crne Rna Mati Zemla Roman Je O Uspje Nom Mladom Piscu, Matiji Dolen Ecu, Koji Stvarala Ku I Ljubavnu Blokadu Poku Ava Otkloniti Dose U I Vlastitu, Do Amnezije Potisnutu Pri U, Onu Koju Je Kompenzirao Izmi Ljanjem Svih Drugih Pri A Roman O Osobnom Putovanju Iz Osvijetljenog, Otu Enog, Neobaveznog I Urbanog U Tamno, Blisko I Ruralno Potisnuta Pak Pri A Dolen Ecova Ivota Traumati Na Je Pri A O Njegovu Djetinjstvu U Me Imurskom Selu, O Smrti Oca, O Osam Samoubojstava, Dva Demona, Gubitku Prijatelja, O Velikim Mitovima I Lokalnim Legendama, O Otvorenom Povijesnom PrijelomuSvakodnevnim La Ima, O Osje Aju Krivnje, O Okrutnosti, Samo I I Ljubavi Sveobuhvatnost, Dubina I Potresnost, Intimne Scene Iz Polumraka, Majstorski Portreti, Mu Ne Epizode Nasilja I Pedofilije, Humoristi Ki Proplamsaji I Fine Refleksije Ine Ovaj Roman Ruralnom Panoramom I Galerijom Nezaboravnih Portreta, Hororom Osvijetljenim Svije Ama Iz Tamne Ume I Umotanim U Maglu Hladnih Obala Rijeke, Historijskom Rekonstrukcijom S Tenkovima Koja Bilje I I Nogomet I Socijalizam I Arhetipska Pona Anja No, To Ni Izdaleka Nije Sve Ovaj Roman Je I Skica Za Ostvarenje Uspje Ne Ljubavne Veze I Ekolo Ko Upozorenje I Jo To Ta Bauk I Bogme, Toti Roman Te Tak Vu Ge Ka Je Jankovi Ova Dunja Odma Tri Naslovnice Napruavila Imam etrdeset i kusur godina i ne pamtim kad sam se na ovaj na in susreo s ovako opipljivom jezom Toliko je opipljiva da sam morao u par navrata stati s itanjem da bih uhvatio daha, doslovno Pripremite se na val emocija kojim Kristian Novak beskompromisno kormilari.Ja nisam bio spreman Obavezna lektira. Utisci Pekel zijde i v jenoga loveka.postoje tako neke knjige koje kopaju po ranama i razgr u sve ono nagomilano sme e koje ne zna pretvoriti u pjesme uhvate te za ramena i dobro protresu i vidi sve ono to obi no uspijeva zaklju ati u ladice, pretvarati se da ne postoji natjeraju te da se vrati u mrak i dodirne nevidljive o iljke.postoje tako neke knjige koje pro ita i polako zatvori pa ugasi svjetlo, ispla e du u, bulji u zid i eka da te pro e. Mislila sam i jos uvijek mislim da je Ciganina tesko nadmasiti i buduci da idem naopakim redoslijedom, od novijeg pa unazad, nisam ocekivala da ce me Crna mati gotovo u jednakoj mjeri oduseviti Duboko uznemirujuce, jezivo, tuzno i naprosto prekrasno napisano Savrsene recenice i ludo genijalna atmosfericnost Cijelu knjigu sam citala nesvjesna svega oko mene, sirom otvorenih ociju i u dahu Nevjerojatno je kako nesto tako bolno i nelagodno moze u isto vrijeme biti tako je eno lijepo. Ne znam kad sam vidio toliko gustog teksta na tako uskom prostoru, a opet nigdje vi ka. Ako ovjek nau i ivjeti sam sa itavim sobom, nositi svoje putne torbe pune potisnutih sramotnih i te kih stvari, ponekad ih otvori i pogleda, onako, uzme dug tren i pogleda svu tu trule i sve to sme e Bolje e se razumjeti, ako ni ta drugo I biti sretniji I biti fajter u ivotu, fer prema sebi valjda to god da si pro ao, sada si ovdje, pre ivio si, stoji na dvije noge, sa svojom baga om i demonima Treba napraviti korak, i to je sve Pa to ju dosad jo nisi pro itala Ovo je najbolja knjiga u Hrvatskoj, u zadnjih 50 godina komentirala je moja prijateljica Gordana, kad sam rekla da upravo itam ovu knjigu A moja opravdanja su bila nikako ju uhvatiti u knji nici, stalno je vani Onda je moja draga Ina posudila knjigu u Knji nici Kostrena i ova pri a je oti la u povijestA Novakova pri a po inje u dana nje doba, kad je Matija Dolen ec, uspje an mladi pisac, u ljubavnoj vezi u kojoj gotovo ni ta ne valja Kad njegova djevojka shvati da su pri e iz Matijina ivota samo obi na la , veza e popucati po avovima Vratit emo se na po etak kad je Matija, jo mali dje ak, izgubio oca Od tog trena po inju te ki dani za Matiju, podcrtani otu enjem od prijatelja, krivnjom i gri njom savjesti te suo avanjem sa demonima, nastalim iz straha.Djeca uvijek reagiraju na isti na in, smatraju i da je isklju ivo njihovo pona anje dovelo do ne ije smrti, ljutnje i svega lo ega, to se ve dogodilo i onoga to e se tek dogoditi u budu nosti A dok ita , ne mo e a da se ne poistovjeti s malim Matijom, zajedno s njim pro ivljavaju i sve njegove crne misli i strahove Raj sam si tih dana zami ljao kao nepregledno prostranstvo golemih ni a u savr eno bijelom prostoru u koje ulaze sretni ita i, tra e i nova sje anja i nova poznanstva, kako to ine pomalo usamljeni ljudi, znao sam to iako sam jo bio mali Svi ti doga aji nakon o eve smrti, pa dolazak ratnih godina o kojima Novak, sre om, ne polemizira niti politizira, ve samo usput iznosi povijesne injenice , obilje it e Matiju za cijeli ivot i prisiliti ga da prerano odraste, ne dopu taju i mu da, poput druge djece, u iva u arima djetinjstva Kad si jako mali, jedna si osoba Kasnije se pravi da si barem dvije, pa onda tri i tako to ide dok ne odraste Bio sam mnogo djece, a u meni je bilo samo malo djetinjstva Roman obiluje prekrasnim citatima i lijepim stilom, dijalozima na me imurskom dijalektu bez brige, na kraju postoji rje nik kajkavskih izraza , koji me nimalo nisu smetali niti prekinuli savr enu nit autorova pripovijedanja.Sjetih se nekih estokih protivnika da ova knjiga postane lektirna gra a, jer vrvi nasiljem i zlo inima, pa bi to bio veliki i nepremostivi problem Ali problem je negdje drugdje Problem je zatvarati o i pred takvim doga ajima, praviti se da ih ne vidimo ili da ne postoje a ne pisati o tome Zlo, samo po sebi, ne e nestati ako se o tome ne pi e i ne progovara.A svatko od nas je, u odre enom razdoblju svog ivota, imao vlastitog He ta i Pujta, koji su nestali onoga trena kad smo prevladali strahove Ako smo bili me u onim sretnicima kojima je to uspjelo.Bili mi dobri ili lo i, hrabri ili upla eni, sve e nas jednom prekriti rna mati zemla Bauk i bogme, tak je Shvatio sam za to je zemlja blizu moga sela uvijek tako prokleto tamna, gotovo crna rna mati zemla Svaki puta kada padne no , gust mrak ulazi u zemlju Ali zemlja ne mo e u sebe upiti jo puno Bilo je izvjesno da e za neko vrijeme mrak ostati iznad zemlje i da vi e nikad ne e svanuti dan. Opet se javlja Pono ni ita , to mu do e jedini kul nadimak koji imam nadenula ga sama sebi u ovom jebenom periodu kad sam em na godi njem, em o istila godinu i religiozno me epifiza ube uje da sam u dva ujutru potpuno budna i orna za kopanje, i da su mi sasvim dovoljna tri sata sna ta da radim od dva do est ujutru There s only so much ve you can natrpati u ma inu tokom jeftinije struje poz kom ijama od indiskretnog bubnja moje ma ine pa to otpada Nevoljno peglam i u normalnom stanju poz Luka, nadam se da emo oboje na i nekog drugog ko e ispuniti na e najdublje fantazije o opeglanim ko uljama , ode i to.Ako ste u sli noj situaciji, predla em da se latite dela Kristiana Novaka, jer u dva tri ujutru upadate u potpuno novo stanje uma koje zovem Novakoza.Na primer, odem ja oko 4 30 po a u vode kad je ve krenulo da se razdanjuje a ja na sredini Ciganin, ali najljep i i krenem da urlam jer mi visi pauk mo da ba Sandijev iz knjige sa zadnje strane stola, visi taj pauk tu mo da ve est dana ali je ve a fora tako u etiri ujutru, kapirate Tako e 10 10 would recommend itanje rne mati zemle kad niste skroz svoji, jer ima dodatno da vas istrese iz ga a.O emu se tu radi Priznajem, volim da spojlujem i partibrejkujem, ali vala NE U Knjiga po inje sa misterioznih osam samoubistava u jednom malo me imurskom selu po etkom devedesetih u toku raspada Juge, za koje se ne mo e nikako otkriti ta an uzrok niti da li su povezana Jedna od mogu ih naznaka jeste da je de ak M.D., tada osmogodi njak, bio u neposrednom kontaktu sa rtvama pre njihove smrti.Mnogo godina kasnije, uspe ni pisac Matija Dolen ec ima writer s block i upravo mu se raspala ljubavna veza koja je takva da spram nje i ona emocionalna pornjava od odlomaka vikend romana to se dobijala gratis uz Bazar pre 10 godina deluje umetni ki.Jer Matija la e, neprestano Bolje su prolazile moje la i nego istina.Matija poku ava da se priseti detinjstva koje je skroz potisnuo selidbom u Zagreb, i roman dobija vrtoglavu psiholo ku dubinu sa svakom novom stranicom Kad si jako mali, jedna si osoba Kasnije se pravi da si barem dvije, pa onda tri i tako to ide dok ne odraste Bio sam mnogo djece, a u meni je bilo samo malo djetinjstva.Na samom po etku, roman me je podsetio na Hannekeov film CachZbog prisilinog Matijinog povratka u potisnuto detinjstvo, suo avanja sa sopstvenim la nim se anjima koja je iskonstruisao da bi se za titio i na enih de ijih crte a Posle jo pedesetak stranica, shvatila sam da je prejebao Cach za est du ina.Roman je te ak kao crna zemlja Mra an, maglovit, sirov, uvla i itaoca u sebe, a italac se ne mo e odupreti, ve nastavlja stranicu po stranicu, valjda i mrak u njemu eli da se sjedini sa onim iz knjige.Gotovo je perverzno kako te doga aji iz knjige toliko razaraju da ti treba e era i vode svakih pedesetak strana da do e sebi i bar par dana pauze od daljeg itanja, a savr eno izrezbareni Novakov stil pisanja te tera da nastavi po svaku cenu I nastavi , nema ti druge.Sada je ve kasna no , drma Novakoza, posle etiri dana me o ekuje ranojutarnje bdenje po prvi put bez njegovih romana i ve pojma nemam ta u.APDEJT Ka ila zavese i brisala terase.


About the Author: Kristian Novak

Kristian Novak is a Croatian writer, linguist and university professor He was born into a family of Croatian migrant workers in Germany, but spent his childhood and youth in a small village in Me imurje, the most northern part of Croatia.He moved to Zagreb, to college in 1997.He was standard member of the Croatian karate national team from 1996 to 2009, winning a range of individual and team awar


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *