❴PDF / Epub❵ ★ Radek Author Katka Heřmanová – Agedanna.info

Radek Radek je jednadvacetilet , celkem oby ejn kluk, kter je na kluky Kniha popisuje jeho ivot a to p edev m ten milostn.Kniha m oslovila nejen t m, e je od jedn mlad esk a p edev m bloguj c autorky link na jej blog , ale i t m, e hlavn postavou je gay.Ov em mus m podotknout, e m ani nenapadlo, e vlastn cel kniha se bude v cem n to it, okolo Radkova sexu ln ho ivot T m ale ne k m, e by mi to vadilo Ba naopak, ta kniha se mi l bila o to v c.Radek je asn postava a m la jsem ho r da snad ji od prvn str nky A nejen proto, e je gay D Je stra n osobit , jedine n , takov neokoukan a lov ka prost zaujme Nen pln dokonal a ur it m sv chyby Na m prost p sob jako oby ejn a ni m nejv jime n lov k A p edev m takov p irozen.Jako postava za zm nku stoj i Radkova matka, kter je prost asn DCo se samotn knihy t e, nem m j co vytknout Mo n d lku, ale ani to vlastn nevid m jako zas takov probl m a k m si, e mo n by knize naopak dokonce neprosp lo, kdyby byla n jak podstatn del.Kniha m origin ln a neokoukan d j, nav c je cel p b h psan velmi tivou a takovou humornou formou Autorka opravdu um ps t.Co se tak mus nechat je, e autorka nem probl m napsat n co vulg rn ho, ale zase to nep eh n , tud kniha p sob tak n jak p irozen a p jemn A e se nevyh b ani t matu, jako je sex, zmi ovat snad u ani nemus m, proto e jak jsem ekla, kolem milostn ho a sexu ln ho ivota Radka se vlastn cel kniha to.Knihu ur it v ele doporu m, takov kr tk a oddychov ten , kter pobav.D v m 4 hv zdi ky. Hihihihi, tohle bylo v n dobr Bavil m autor in styl a hlavn to bylo nehor zn vtipn Radek je bo hlavn hrdina 4 5 Jmenuju Se Radek Iju Ivotem, Co By Se Snad Dal Ozna It Za Naprosto Norm Ln A Spokojen , Jen Kdyby Nebylo P R Mal Ch Detailk Jako T Eba Toho, E Jsem Gay E Moje Rodina To V E Je S T M Pov T Inou Sm En , Co Nen V Dycky Tak V Hodn , Jak By Si Ka D Mohl Myslet E Moje Vztahy, Kdy U Se Mi Je Poda Nav Zat, Jsou V T Inou Zalo En Pouze Na Postelov Ch Hr Tk Ch E M J Nejlep P Tel Nen Gay, Ale Je Zatracen Hezk E Moje Babi Ka Je Zap S Hl K Es Anka A E Jsem Tak N Jak Obecn Mistr V Komplikov N Vlastn Ho Ivota S ce mali k , ale zato v born kni ka Radka som si hne ob bila a koniec ma ve mi milo prekvapil 3 Kni ku som si naozaj u ila a e te si ju ur ite ve a kr t pre tam 33 a podobn lad n p b hy norm ln ne tu, Radek si m z skal sv m vlastn m hum taky cynismem a rozhodn p kn ventilovan mi nad vkami Sm la se mu lepila na paty kudy se vrtnul a jeho sexu ln ivot No, p kn si to hoch dok zal zamotat Mrzelo m , e je kn ka tak tl , ale etla se dob e, autor in styl je p kn svi n , rychle ub h , lov k se zasm je Kr sn oddechovka, ale rozhodn ne do aliny D Hrozn milou k kn ka Hned jsem si ji zamilovala I kdy kniha nen na rovni t ch, kter m d v m pln po et Tohle je prost v jimka, kter nebudu nikdy litovat. J m m tuhle pidi kn e ku prost r da stejn jako autor in styl Radek je opravdu mistr v komplikov n vlastn ho ivota Obecn nesn m zidealizovan postavy, p ehnan do detail , kdy jeden lov k mus b t dobr , druh patn a t et superextrav jime n dokonal Autorka popisuje Radka jako oby ejn ho kluka se v emi p ednostmi i chybami Ned l z n j z en tilou uk ouranou verzi, jak asto b v v podobn tvorb , z rove to ani nen drs k jako vyst i en z ak n ch film Ano, n komu m ou Radkova rozhodnut a n zory l zt krkem, ale o to je postava uv iteln j a kdyby bylo v echno dokonal , tak byste si stejn st ovali.Pokud m m hodnotit rodinu hlavn ho hrdiny, pak autorka skv le vystihla dan charaktery Jsou fajn, zaj maj se o sebe n kdy a p li , skv le spolu vych z , pokud se zrovna necht j vz jemn poml tit A ta b bovkovo z minkov praxe je na zabit D JV prvn ad bych cht la zm nit, e Arvari p e lehk m tiv m stylem, kter mu nechyb humorn slo ka Pro jej psan je typick odleh enost t matu, kter nepostr d humorn a ironick prvky Osobn m m Kat inu tvorbu velmi r da Poprv jsem na jej blog, tenkr t je t na star dom n , narazila p es odkaz na blogu Temn ky Bohu el jsem blog vypustila z hlavy a skoro na n j zapomn la P ipomn l se mi a s recenzemi pr v na Radka.D j je p edv dateln , p esto kdybych m la spo tat, kolikr t jsem se musela pousm t, tak tu po t m do z t ka Oce uji fakt, e autorka se nesna nikomu propagandisticky vnucovat n zor P e tak, jak ji to bav a douf , e ten i si vytvo n zor sami.Mus m tak pochv lit ob lku knihy Jednoduch kresba od Hesteth Azees s duhovou vlajkou zcela vystihuje d j knihy a bez probl m m e konkurovat ob lk m, kter nakladatelstv vypou t j na trh.HODNOCEN Radek Mistr v komplikov n vlastn ho ivota je p esn ten typ knihy, kdy pot ebujete vypnout a u vat si ten Jedin , co mus m vytknout, je velikost kn ky Takhle mr avou kn e ku jsem snad je t ani nevid la, nato vlastnila Tahle pidi kn e ka mi jednodu e p irostla k srdci Ne ekejte od n dn slo it filozofick my lenky, je to kniha na odreagovan J se skv le bavila, jestli to bude stejn i u V s na to existuje pouze jedna odpov p e t te si Radka. Bez v hania pln po et D vam 9 hviezdi iek z piatich Rozko n r chlove ka, ktor ma dostala do kolien. asn kniha Radek je emot vne, kontroverzn a origin lne dielko Ve mi som si to u ila, hltala som ka d slovo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *