❰Download❯ ➵ Nasipse Adayız Author Ercan Kesal – Agedanna.info

Nasipse Adayız ncelikle Ercan Kesal n kalemine gerek senaryolar gerek kitaplar ile a ina olan biri olarak Nasipse Aday z da b y k hayal k r kl ya ad m belirteyim Kitap olduk a k sa c mleler ve ak c bir slupla yaz lm olmas na kar n k noktas olan siyasi ikbal ihtimali ile gelen karakter de i imi daha derin bir ekilde ele al nmay hakediyordu Kendi s zleriyle hi akl nda yokken bir anda kendini belediye ba kanl i in aday aday olarak bulan, adayl k i in aba g steren ama di er yandan da ke ke ba aramasam diye d nen birinin karakter analizleri daha derine inebilirdi Kitapta anlat lan politik hikayeler Twitter da zaman ge iren herhangi birinin anlatabilece i seviyede hikayeler olmu San r m stanbul maceras Ercan Kesal Anadolu deneyimleri kadar yeterince besleyememi Nasipse Aday z n filmi de ekiliyor Kitab n ba ar s zl filme olan merak m art rd diyebilirim. Uzat lm bir yk gibi geldi Mizah dozu daha fazla olsaym yakla m n bir tabana oturtabilirdim bu uktan , beklentim daha fazlayd. Yazar, siyasetin memleket seviyesini ok iyi g zlemlemi , mevzulara olduk a hakim ehirde ya da ta rada Aziz Nesin in Z b k seviyesinde y r t len, insan ba ka bir eye d n t ren s re leri dramatik bir bi imde okudum ve ger eklerle olan ba lant s n do rulad m Hayat n bu taraflar n merak edenlere eseri tavsiye ederim. Kose yazilarini, senaryolarini, oyunculugunu sevdigim ve takip ettigim biridir Ercan Kesal Ozellikle kose yazilarinda hep icimi acitan birsey olurdu Neyse ki bu sefer kendisinden gulumseten bir sey okudum arada kahraman n babas yla olan diyaloglar gozlerimi yasartsa da Bu arada bu trajikomik hikayeyle aday adayl mevzusunun ne menem birsey oldugunu da anlamis olduk. T rkiye de se im adayl k i lerinin nas l d nd yle ilgili trajikomik bir roman Zaman zaman s k lsam da ortalamada iyiydi. 3,5 Bir yerel se im, ba kan aday aday hicvi Se ilme a amas na gelmeden aday olmaya al an Dr Kemal G ner in amiyane tabirle gaza geli i, zaaflar na yenilmesi, batt n g rd halde kendini kurtaramamas vs vs Konu beni sar p s r klemedi i i in 3 ama yazar n aralara italik serpi tirdi i an lar, edebi yo unluk ve finaldeki romantizm y z nden 3,5dan 4 Dalga ge meden alay etmenin kitab n yazm adam K sa tan m bu.Benim neslimin uzak durdu u, hatta k msedi i bu lkede politikaya girme s reci ancak bu kadar yal n ve ger ek i anlat labilirdi nsanlar, durumlar, diyaloglar her zamanki gibi tan d k, ger ek i ve sade ok, ok, ok be endim modern zaman n aziz nesin yk lerini okuyormu um gibi hissettim naif ve g zel bir dil, g zel de inilen noktalar var kitapta. Bak Doktor Bi ey s yleyece im sana, sak n al nma Bu s ylediklerimi de unutma Her d nem sizin gibi g zel arkada lar gelir, biraz vitrinde dururlar Paralar n , zamanlar n harcar, sonra da giderler z nt leri, yorgunluklar da cabas Bu hep b yledir biliyo musun Biz hi bir yere gitmeyiz ama Buras bizim i imiz, ekmek kap m z Gidecek ba ka bir yerimiz yok nk Onun i in biz hep buraday z Tamam m s 186 Bu Ak Am Da Bilmem Ne D N Salonunday M Yemekli Davet Var Her Zamanki Gibi Elengimizi Nceden G Nderdik, Uygun Saatte De Yerimizi Ald K Erisi Ok Kalabal K Stanbul Da En Ok Say Da Kendilerinin Oldu Unu Iddia Eden Bilmem Nerelilerin Dayan Ma Gecesi Yap L Yor Uzun Masalara Kar L Kl Oturmu , Yemek Yiyen, Konu An, P En Orta Ya Ve Zerinde Erkekler Doldurmu OrtalKal N B Y Kl , Koca Kafal Bir Yerel Sanat Saz Yla Bir Eyler Alm , Sonra Da Ara Vermi , Dinleniyor Sahnedeki Tak M Elbiseli, Beyaz G Mlekli, Enine Izgili Bordo Kravatl , Kel Kafal , Ortadan Uzunca Boylu, Heyecanl Adam Kim Benim Tabii KiPazarl Klar, Imaj Operasyonlar , Anket D Menleri Ba Lamalar, Ayarlamalar, Gecelere Kat Lmalar, Yukar Ya Ula Maya Al Malar Oy Ve Ili Ki Pe Inde Delidolu Bir U Ra Nsana Akl N Yediren Bir Tak Nt Arada, Hayat Ve Anlam Muhasebesi Ve K R K Bir A K N Tamirine Dair Solgun Bir Mit K K Ve B Y K Siyasetin Deveranlar N , Ikbal Hesaplar N B T N Hararetiyle Anlatan Trajikomik Bir Novella Ercan Kesal N Bilinen Sahicili Iyle, S Cak Slubuyla


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacifi


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *