[EPUB] ✼ Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir By Sezgin Kaymaz – Agedanna.info

Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir Okudu um ilk Sezgin Kaymaz kitab Yazar n eserlerini kronolojik olarak okumam tavsiye edilmi ti yi ki de yle yapm m Kitab 2 g nde bitirdim Kurgu g zel, slup g zel, duygu durumu de i ken Leitmotiv olarak kullan lan eler ve semboller ok ba ar l nsan bir kitaptan daha ne bekler ki Okumakta bu kadar ge kald m i in ok pi man m A kapatmak i in bug n de ikinci kitab olan Geber Anne yi okumaya ba lad m. Hayaletzadelerin ikametgah Uzunharmanlar da, korku, heyecan ama, s rekli merak i inde h zl ca ak p giden bir hikaye Herkesin hayata ili kin anlamas ve kurmas gereken dengeli bir denklemi olmal d r reaksiyona girenle reaksiyondan kan n denk olmas gerekti i gibi Yapt klar m z n sonucunu g r rken denklemin b r taraf nda, sonucunu g remediklerimiz durur Bir tarafta yapmak, bir tarafta yapamamak bilirsiniz bir tarafta g rmek, bir tarafta g rememek bu i i o zaman yapmad m z i in sonucunu sonsuza kadar g rmemize imkan yok bilemeyece in bir eyi bilmeye al mak, kald ramayaca n a rl kta bir heykel yap p ondan sonra kald ram yorum diye z lmeye benzer yirmi sene nce, Leyla ya anlatmad m z ger e in, anlatsayd k ne sonu verece ini bilmemize imkan var m z lmek bo pi man olmaksa hepten bo ba aramad m z ey i in z lelim hep birlikte, sonsuza kadar z lelim ama yapmad m z bir eyin sonucu belki de daha iyi olurdu, ke ke yapsayd k diye z lmeyelim nk yapmad k olmayan eyin, denklemi de olmaz ok ilgin ve farkl bir konuya sahip ve olduk a s r kleyici elimden b rakamam t m okudu um zaman Ilk sayfalarda sanki bir hayalet yk s ym gibi ba l yor sonradan kolay kolay anla lamayan bir bilmeceye d n yor asl nda kitapta ipu lar da mevcut ama kitaba kendimi kapt rm olan ben bir t rl kavrayamadim o ipu lar n ve sonu beni ok a rtt Konusundan bahsetmek istiyorum kitap musanin sessiz sakin bir kasabaya ta nmasiyla ba l yor Daha sonra evin i inden gaipten sesler gelmeye ba l yor sonra bir bayan beliriyor yava yava esrarengiz kom ular bu sessiz sakin kasaban n bir s rr var olduk a a rt c bir s r. 3.8 E er intihar edersen ne i in yarat ld n renememi olacaks n Neden yarat ld n renemezsen neden ld n de renemezsin. Son zamanlarda ok konu ulan biri Sezgin Kaymaz lk kitab n okudum Kitap genellikle diyaloglarla ilerliyor Diyaloglar bir noktadan sonra tekrara ba l yor Bir s re sonra Ee yani diyorsunuz Yer yer mizahi geler yer al yor Y zeysel Zorlama felsefi g ndermeler basit kalm Emrah Serbes tad ald m Yazar bu kitab doksanlarda yaz yor Emrah Serbes ilham olmu olabilir Kitab n sonu her ey belirgin olsa da beni pek memnun etmedi Kurgu daha iyi harmanlayabilirdi Kitap ak c , bir rp da bitirebilecek t rde Yazar n ilk kitab oldu u i in yk kitaplar n da okuyaca m 12 Mart g n Kocaeli deki s yleyi isi var. Sezgin Kaymaz buras sayesinde dikkatimi eken fakat bir t rl okuma f rsat bulamad m bir yazard Ne okusam ne okusam diye k t phaneme bak n rken elim Uzunharmanlar da Davetsiz Bir Misafir e gitti Ba lad m ve b rakamad m Dur bir b l m daha okuyay m, dur u b l m de bitsin diye diye kitab bitiriverdim Merak uyand r c bir konu, ilgin karakterler, d nmeye ve yorumlamaya a k sat rlar Ne ararsan z var yani Kaymaz n bu tatta ba ka kitab var m bilmiyorum S radaki Kaymaz kitab m i in nerilere a m. ok ok ok severek okudum u me hur reading slump tan ben de muzdaribim Bir kitab al p, ona ba lamadan di erine ge ti im bir d nemdeydim Onca bocalamadan sonra, are, Sezgin Kaymaz eserleridir deyip Uzunharmanlar da ge en hik yeyi raftan ald m nce kendimce konuyu zetleyeyim Ru en Sokak taki 14 Numaral eve ta nan Musa, sanki Holywood korku filmlerinden birinin i ine d m t r Kiralama a amas nda adeta bir harabe olan ev, sanki sihirli bir de nek de mi esine, i ek kokular n n sard bir yuva haline d n r Fakat evde lambalar kendi kendine yanmakta, ay kendi kendine demlenmekte, kirli bula klar kendi kendilerine pir pak olmaktad r in k t s , kom ular da bir gariptir Hepsi birer filozof ya da bilim insan edas yla denklemlerden, reaksiyonlardan bahsedip dururlar Peki i in asl nedirin asl n , kitab n ortalar na do ru tahmin ettim Kurguda pek a rt c bir ey olmad do rusu Sezgin Bey, argoyu ve mahalle a z n yine ustaca kullanm Bakele ya da ok sevdi im bir kitap olan Bug n Bize Kim Geldi deki do all , 11 numara sakinlerinin diyaloglar nda ve Leyla n n konu malar nda da g rd m Kaymaz n kitaplar n sevmemdeki ba l ca etkenlerden biri, o do all kt r zaten Size ok tan d k gelir, ok a g l msetir Fakat Musa n n kom ular yla fikir al veri i yapt , ikna olmamaya abalad baz yerlerde kitaptan biraz koptum a k as Asl nda g zel savlar vard ama bunlar n, konu malarda yer al ekli pek bana g re de ildi san r m. Sezgin Kaymaz ile tan ma kitab olarak elimde bulunan bir ka kitab aras ndan bu kitab n tercih ettim Elimde s r nen G lge ehir kitab ndan sonra soluksuz ve keyifle bitirebilece im bir kitap okumak istiyordum Arkada m n tavsiyesine kulak verdim Sezgin Kaymaz n kitaplar ndan hangisini ilk tercih etmem gerekti i karar n verememekten ok sevece im bir yazarla tan may da erteliyormu um, bunu da fark ettim Te ekk rler arkada m Bu kitap hi kitap okumayan ve sevmeyen insanlar i in tavsiye edilen kitaplar aras nda g steriliyor Kesinlikle ben de bu nermeye kat l yorum Bu kitab n konusu hakk nda tek bir kelime bile etmek istemiyorum zira b y s bozulsun istemiyorum Ama elbette genel bir yorum yapaca m.Genellikle kitaplar n ilk 50 sayfas biraz s k c d r ve adapte olmay gerektirir Bu kitap ise ilk sayfalar ndan itibaren okuru i ine ekmeyi ba ar yor Gizemli bir kitap ve bu gizemini sonuna kadar koruyor Kurgusunu ve dilini olduk a ba ar l buldum Fikri ve i leyi i de ayr ca ok be endim ahaneydi S rekli y ksek tempoda seyreden, soluksuz okunabilecek, diyaloglar n etkileyici oldu u, didaktikli in ok ok g zel yedirildi i, anlaml ve nitelikli bir kitap.Sezgin Kaymaz n kalemine hayran oldum Ba ka lezzetlerini tatmay iple ekiyorum Al nt lar K rlara, ormanlara gitmek istiyorsan, k rlara, ormanlara gitmek istedi in i in git ehrin g r lt s nden ka mak i in gitme nk g r lt den kurtuldu unu d nd n her an, g r lt y beyninin i inde buldu un an olur En y ksek u urumlardan d erken renirsin u may Konu acak kimsen yoksa, vakit ge mez Hayat n bok i inde y z yorsa, vakit ge mez Etraf ndaki her ey sana bat yorsa vakit ge mez S k nt lar n n bitmesi i in g n say yorsan vakit ge mez hi bir ey seni ilgilendirmiyorsa, vakit ge mez N apars n o zaman Bi sigara yakars n Bitsin diye i ine eker durursun Sonra, onun ucuna bi daha eklersin, sonra bi daha, bi daha Bi de bakm s n vakit ge meye ba lam Bak n z biriyle tart rken, hep yapt m z bir hata vard r Nedir o hata u adam laf n bitirse de ben de onun a z n n pay n bir an nce versem , diye d nmek Bunu neden yapar z Asl nda, kar m zdakini dinler gibi g r n p akl m zdaki kendi tezimizi dinleriz de ondan Yani o ki inin s ylediklerini, kendi d nd klerimizden izole ederek, sa l kl bir zeminde de erlendiremeyiz Kulaklar m z o ki inin s ylediklerine veririz, ama beynimizi vermeyiz Dedi im gibi, beyin o s rada sadece kendi sesini dinlemektedir Kar mdaki s z n bitirse de, ben u akl mdakileri s ylesem E er intihar edersen ne i in yarat ld n renememi olacaks n.Neden yarat ld n renemezsen neden ld n de renemezsin Hayat ne kadar bo , demiyor, ne kadar s k c , demiyor, niye hep ayn eyi yapmak zorunday m, demiyor Ama, o orkestran n s zde maestrosu olan bizler ne yap yoruz Bize zevk vermeyen birka k t g n st ste ya asak B kt m bu hayattan, deyip teslim bayra n ekiveriyoruz Kimisi, sahiden can na k yacak kadar beziyor, y l yor ya amaktan Uzunharmanlar Mahallesinde Bir Bek R Evi Kiralayan Musa Daha Ilk Geceden Deh Ete D Er Gaipten Sesler Gelmekte, Odalar Kendili Inden Ayd Nlan P Kararmaktad R Buras Bir Perili Evdir Galiba Ancak E Er Hakikaten Perili Evse, Mutlaka Iyilik Perilerinin Merkezidir Nk Gaipten Yaln Zca Ses De Il Rek, B Rek, Tur U, Ay, Temiz Ama R, Hatta Tamirci Bile Gelmektedir Ne Yapaca N Bilemeyen Musa, Bir Yandan Olan Biteni Anlamaya Al Rken B R Yandan Mahalle Halk Yla Tan R Ku Aktan Do Ma B Y Me Ankaral Erzurumlu Teyze Ve Kahverengi Horozu R Za, Rk T C Ev Sahibi Beyabi, Kom Unun Koca Bekleyen K Z Aylin, Baba Adam Kaportac Kirkor, X Burun Kar T Rma Kapasitesine Sahip K K Kemal, Ad Var Kendi Yok Gizemli Kad N Aspendos Derken Ortaya Bir Gizemli Kad N Daha Kar Ve Musa N N Kafas B Sb T N Kar R Uzunharmanlar Da Bir Davetsiz Misafir Hentbol D Nyas N N Nl Isimlerinden Sezgin Kaymaz N Ilk Kitab Yer Yer Komik, Ba Tan Sona E Lendirici Bir Roman


About the Author: Sezgin Kaymaz

1962 de Sinop ta do du Konya Anadolu Lisesi ni bitirdi Hacettepe niversitesi ngilizce Dilbilimi B l m n , T rk e dersini veremedi i i in son s n ftan terk etti 1976 dan itibaren oyuncu ve teknik direkt r olarak hentbolla u ra t T rkiye Voleybol Federasyonu nda Koordinat r olarak al t Romanlar hepsi leti im den Uzunharmanlar da Bir Davetsiz Misafir 1997 , Geber Anne 1998 , Kapta


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *